Maatwerk

Een maat haarwerk wordt  volledig op maat en handgemaakt vervaardigd naar uw eigen wens.
Meest voorkomende bevestigings methodes zijn:

  1. Een intergratie haarstuk met clips, als u nog voldoende haar heeft maar het haar is bovenop te dun, futoos en heeft geen volume dan is dit een super oplossing. U maakt het haarstuk aan uw eigen haar vast door de clips te bevestigen aan uw haar.
  2. Een intergratie haarstuk met micopoints, als u nog voldoende haar heeft maar het haar is bovenop te dun, futloos en heeft geen volume. Maar bij deze vorm wordt het haarstuk permanent bevestigd. Door hele kleine lijmverbindingen het haarstuk aan uw eigen haar vast te maken. Zodat u er ook mee kan slapen e.d. Wel dient u ongeveer om de 6 weken het haarstuk weer te herplaatsen, om de onstane ´ruimte´ weer op te heffen. Want het groeit immers met uw eigen haar mee.
  3. Een intergratie haarstuk met buisjes, als u nog voldoende haar heeft maar het haar is bovenop te dun, futloos en heeft geen volume. Bij deze vorm wordt het haarstuk ook permanent bevestigd. Door hele kleine buisjes waardoor uw eigen haar heenloopt en van het haarstuk dicht te maken. Ook hiermee kan slapen e.d. Wel dient u ook weer ongeveer om de 6 weken het haarstuk weer te herplaatsen, om de onstane ´ruimte´ weer op te heffen. Hiervoor hebben we een scherp tarief op abonnement basis.
  4. Een volwaardig haarstuk met een medicinale lijm of tape bevestigen. Dit is een oplossing als u weinig of geen haar meer boven op heeft. Wel dient u weer ongeveer om de 4 - 6 weken bij Haarwerk Centrum Zoetermeer langs te komen voor het afhalen en te laten reinigen en weer op te laten zetten. Zie videofragment. Hiervoor hebben we een scherp tarief op abonnement basis.

 

Aanschaffen maatwerk haarwerk of haarstuk

Het aanschaffen van een maat haarwerk is een voorkeurs keuze, soms is het ook noodzakelijk omdat confectiehaarwerken of haarstukken niet voldoen aan uw eisen of beperkingen kennen. Echter maathaarwerk is een iets kostbaardere oplossing, maar zit absoluut pefect is echt onzichtbaar en is helemaal naar uw eigen haar en model na te maken. Maathaarwerk is bij Haarwerk Centrum Zoetermeer niet heel veel duurder dan een echthaar confectie haarstuk. Sterker nog, de voordeligste in de regio. Doordat wij in het belang van u staan en de juiste connecties hebben, is het de best kwalitatieve overwogen keuze. Zelfs hebben we voor u de keuze om op leasebasis met ons in zee te gaan. Zodat u per maand een vast laag tarief betaald gedurende de hele looptijd. Veel klanten van Haarwerk Centrum Zoetermeer kiezen daardoor dan ook voor deze keuze. Echt haar heeft altijd het voordeel dat alle kappersbehandelingen er op toegepast kunnen worden en dat het er heel natuurlijker uit ziet.

Bij een maatwerk wordt het haar met de hand geknoopt, in de gewenste kleur, lengte, structuur en dikte. De samenstelling van een maatwerk kan geheel synthetisch, geheel echt haar of een mix in elk denkbare verhouding van beide zijn. Iedere wens en ieder mens is anders, daarom kijken we met u samen wat voor u de beste oplossing zal zijn. De levertijd van een maatwerk bedraagt wel een stuk langer.

Aanmeten van uw haarwerk

Maatwerk wordt persoonlijk aangemeten. En is daardoor alleen voor u geschikt. Hiervoor wordt een mal van uw hoofd gemaakt. Deze mal vormt de basis voor het maatwerk waaruit we verder gaan werken.
Op een bijpassende maltekening geven we alles aan, wat u ons aangeeft en u wenst. Uiteraard zullen we u daarbij adviseren.

Wij adviseren u bij het kiezen van het binnenwerk voor uw haarwerk

De samenstelling van het binnenwerk is afhankelijk van verschillende elementen. Uw wensen, het model, de haarlengte, de bevestigingsmethode als ook het draagcomfort. Wij adviseren u bij het maken van de juiste beslissing. U kunt namelijk kiezen uit verschillende werkwijzes, basismaterialen enof combinaties hiervan.

De buitenkant van uw pruik, keuze uit echt of synthetisch haar

De "buitenkant” van een pruik houdt in dat U het soort haar, eventuele krulvorming, het model en de kleur gaat bepalen. De keuze van het haar, synthetisch of echthaar of een combinatie weer hiervan met veel haar of juist wat gematigd. Maar vaak een evenaring van uw eigen haar. Dat bepaald in grote lijnen de mogelijkheid in uw model en kleurbepaling.

Vervaardiging door maatwerk atelier

Nadat alle gegevens bekend zijn, en u akkoord gegeven heeft. Zal het opgestuurd worden naar het maatwerk atelier, samen met eventueel 1 a 2 lokjes van uw eigen haar. Zodat er een perfecte match gemaakt kan worden met uw haar. Na vervaardiging zal uw haarwerk weer bij Haarwerk Centrum Zoetermeer zijn. Waarna wij u direct informeren om het te komen passen en exact in model brengen zoals u heeft aangegeven. 

Algemene Leveringsvoorwaarden

OMSCHRIJVINGEN

1 Klant : (aspirant -) koper c.q (aspirant -) opdrachtgever

Leverancier : de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant. 

Product : haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot haarwerken, in het bijzonder  reparaties en verandering aan haarwerken.

TOEPASSELIJKHEID

2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen  aanbiedingen, prijsopgaven /offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten) tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

AANBIEDING EN AANVAARDING

3   Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen  vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4   Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen  wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend , dan wel indien er op het moment dat de leverancier  een anderszins door de klant gegeven  opdracht aan de klant bevestigt.

PRIJZEN

5   Alle prijzen zijn incl. B.T.W., tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.  

6   In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

ANNULERING

7   Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen  3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht,  te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten.

8   Indien de klant de overeenkomst na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 450,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 450,-.

9   Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden  tot betaling  van de volledig overeengekomen prijs.

LEVERINGSTERMIJN

10  Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd ( daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende  aanduiding normaal gesproken ongeveer 10 weken bedragen. Na covid19 is dit vaak eerder 30 -40 weken geworden.

11  Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 40 weken geschiedt, zal de leverancier nogmaals een termijn van 12 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren.

12  Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

13  Indien een opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te  verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

BETALING

14  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting  van de overeenkomst te worden voldaan,   terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.

15  In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom  aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.

16  Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier  maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten , daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.

17  De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15%  (excl. BTW) van  het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.

RECLAME

18 De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren.  Kleine afwijkingen in kleur  of  model , van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame.

19  Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden naderhand niet kan reclameren.

20  Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier  te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.

21  Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame.

22  Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier  trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden.

GARANTIE

23  De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de producten gedurende 6 maanden  na aflevering. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier.

24  Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst  of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband  kan hebben bestaan  tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en / of behandeld

EIGENDOMSVOORBEHOUD  

25  De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

AANSPRAKELIJKHEID

26 De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en / of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en / of derden.

27 De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of  terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

OVERMACHT

28  Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.

29  In geval van verhindering tot uitvoering  van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor  ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ONTBINDING

30 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn  contractuele  verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling , stillegging of liquidatie van de klant, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en / of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden , zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

GEHEIMHOUDING

31  Het is de leverancier en de klant niet toegestaan  aan derden  mededelingen te doen omtrent hetgeen hem/haar bekend is ten aanzien van de andere partij, voorzover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en methoden , één en ander behoudens informatieverstrekking  in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier / fabrikant van de leverancier  ten behoeve van de productie  of reparatie.

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

32  Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

33  Alle geschillen , welke tussen de leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan , zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden  voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.

34  De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter , een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier  ter beoordeling voor  te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie(SGC), middels een  procedure die genoemde geschillencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld  om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke geschillencommissie is voor zowel de klant als de leverancier in dat geval bindend.

 

Onze producten

88% van de vrouwen heeft haarverlies door haarbreuk. 

Door anders te gaan eten, meer stress te hebben of meer te gaan sporten. Of bij gebruik van veel hittetools, zie je regelmatig haar in je borstel en doucheputje. 

Bekijk informatie over producten als:

  • Kerastase Genesis
  • Kérastase Densifique
  • Kérastase Aminexil GL-M
  • Kérastase Initialiste


Meer producten en info vindt u op onze site van Hairvision

Bekijk alle productenKerastade Paris
Haarwerk-Centrum-Zoetermeer-NutrLine-App-BrownHair
Haarwerk-Centrum-Zoetermeer-HydraLine-Appl-Hair-whiteBottom
Haarwerk Centrum Zoetermeer | Logo